DLA PRACODAWCÓW

 

Informacja na temat zdalnego nauczania.

Nauka zdalna w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Od 09.11.2020r do 29.11.2020r.

 

Podstawa prawna:

na podstawie wiadomości z Departamentu Informacji i Promocji MEN oraz rozporządzenia NEN z dnia 06.11.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020, poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

 

DRODZY PRACODAWCY,

 WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTW I ZAKŁADÓW PRACY

 

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie jest zainteresowany współpracą w zakresie kształcenia praktycznego uczniów technikum oraz szkoły Branżowej I stopnia.

 

Gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie zawodowe młodzieży, w tym sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informatyczną.

 

Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach:

5- letnie technikum w zawodzie po szkole podstawowej:

-technik ekonomista

-technik hotelarstwa,

-technik logistyk,

-technik mechanik.

-technik mechatronik

-technik organizacji turystycznej,

-technik informatyk,

-technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

4-letnie technikum w zawodzie po gimnazjum:

-technik ekonomista,

-technik hotelarstwa,

-technik logistyk,

-technik mechanik,

-technik mechatronik,

-technik obsługi turystycznej,

-technik żywienia i usług gastronomicznych,

-technik informatyk.

 

Szkoła Branżowa I stopnia:

Cykl kształcenia trwa 3 lata.

Szkoła kształci w zawodach:

- sprzedawca,

-mechanik – monter maszyn i urządzeń,

-operator obrabiarek skrawających,

 

W oddziałach wielozawodowych – w zawodach zgodnie z aktualną klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, przygotowuje ponadto do egzaminów potwierdzających w zawodzie.

Absolwenci szkoły uzyskuję świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

     Szanowni Państwo !

 

       Zgodnie ze szkolnym Regulaminem Praktycznej Nauki Zawodu uprzejmie prosimy, aby uczniowie posiadali dzienniczki praktyk w których systematycznie będą dokonywane wpisy z zakresu zajęć praktycznych oraz uwagi na temat zachowania i frekwencji młodocianego pracownika. Powrót do obowiązkowego prowadzenia dzienniczków ma pogłębić współpracę przedsiębiorców ze szkołami oraz ułatwić kontakt instruktora praktycznej nauki zawodu z wychowawcą danego ucznia. Wspólne monitorowanie procesu kształcenia (oceny, zachowanie , frekwencja) wpłynie na jakość przebiegu praktycznej nauki zawodu. Dzienniczki będą podlegały kontroli zgodnie z zapisem w regulaminie odnośnie nadzoru nad praktyczną nauką zawodu.

 

Drodzy pracodawcy i uczniowie, aktualne dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie znajdują się w zakładce 

Kształcenie praktyczne >> DOKUMENTY/REG

Drodzy pracodawcy, informujemy w tym miejscu o nowych rozporządzeniach związanych z praktyczną nauką zawodu i zmianami związanym z COVID-19

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

 


DRODZY PRACODAWCY,

 WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTW I ZAKŁADÓW PRACY

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie jest zainteresowany współpracą w zakresie kształcenia praktycznego uczniów.

 

Poszukujemy nowych ofert na przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu dla pracowników młodocianych – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Poszukujemy również ofert dla uczniów Technikum, by mogli odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową.

Jesteśmy gotowi w ich imieniu podpisać umowę.

 

Gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie zawodowe młodzieży, w tym sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informatyczną.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.                           Szanowni Państwo !

 

       Zgodnie ze szkolnym Regulaminem Praktycznej Nauki Zawodu uprzejmie prosimy, aby uczniowie posiadali dzienniczki praktyk w których systematycznie będą dokonywane wpisy z zakresu zajęć praktycznych oraz uwagi na temat zachowania i frekwencji młodocianego pracownika. Powrót do obowiązkowego prowadzenia dzienniczków ma pogłębić współpracę przedsiębiorców ze szkołami oraz ułatwić kontakt instruktora praktycznej nauki zawodu z wychowawcą danego ucznia. Wspólne monitorowanie procesu kształcenia (oceny, zachowanie , frekwencja) wpłynie na jakość przebiegu praktycznej nauki zawodu. Dzienniczki będą podlegały kontroli zgodnie zapisem w regulaminie odnośnie nadzoru nad praktyczną nauką zawodu.


KARTA OCENY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


pdf-pobierz, doc

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA TECHNIKUM

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

pdf-pobierz


SPIS ZAWODÓW I KWALIFIKACJI W ROKU

SZKOLNYM 2019/2020

pdf-pobierz

BAZA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 2019/2020

pdf-pobierz 

WZÓR UMOWY W CELU

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

pdf-pobierz

 

WZÓR UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

pdf-pobierz


 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ

 

pdf-pobierz
Opracowała: Anna Rękosiewicz

Violetta Frączek

  Technikalia : Artur Zubko

 

 


 

 

 

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 20 guests online
Twoje IP: 3.92.91.54
 , 
Dziś: Jul 18, 2024