Regulamin
Thursday, 06 February 2014 22:06

 comenius rgb

 

Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

 

   Projekt:   Strenghtening Out-Of- School Time   (S.O.S. Time)

                     Temat projektu : ‘Following the Teutonic Castles’


Regulamin uczestnictwa w projekcie

   Informacje ogólne

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w okresie od 01. 09. 2013 r. do 30. 06. 2015 r. we współpracy ze szkołami:

  • Esvet Sabri Aytasman Kiz Teknik ve Meslek Lisesi

     Miasto: Yalova - Turcja

  • Istituto Omnicomprensivo Rosselli - Rassetti

     Miasto: Castiglione del Lago - Włochy

2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.

3.Celem projektu jest :

  • Wzbogacanie i rozwijanie wiedzy na temat własnego regionu, w którym żyją uczniowie
  • Propagowanie wspólnej pracy nauczycieli z uczniami
  • Rozwijanie współpracy w grupie szkolnej i międzynarodowej
  • Motywowanie do odkrywania piękna i wzbudzanie zainteresowania do otaczającego nas regionu
  • Postrzeganie Europy bez granic jako przyszły dom lub miejsce pracy
  • Promocja własnego regionu poza granicami kraju

4.Projekt przewiduje wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich (szczegółowy harmonogram opracowany zostanie na wyjeździe roboczym w listopadzie 2013).

5.Językiem roboczym projektu jest język angielski.

6.Projekt skierowany jest do uczniów klas I - II Technikum Logistycznego i Ekonomiczno - Mechatronicznego

 

Tematyka projektu

Projekt skupia się na poszukiwaniu, przetwarzaniu materiału historycznego związanego z historią Zakonu Krzyżackiego i jego działalnością. Uczniowie będą odbywać wycieczki szlakiem najpiękniejszych zamków krzyżackich Polski Północnej, opracowywać związane z nimi materiały za pomocą nowoczesnych technologii, a przez to będą promować ten region Polski poza granicami naszego kraju. Dodatkowo rozwijać będą swoje umiejętności językowe. Uczniowie docenią różnice kulturowe i będą świadomi, że dorobek kulturowy, pomimo tylu różnic, ma wiele cech wspólnych. Finalnym produktem będzie opracowanie w języku angielskim albumu na temat wybranych zamków krzyżackich. Bazę stanowić będzie zdobyty materiał historyczny oraz wykonane podczas wycieczek fotografie.

 

Cele projektu

1.Zwiększenie motywacji i kompetencji w zakresie integracji z własnym regionem.

a) Wdrażanie powiązań nauką, sztuką i życiem codziennym, a życiem w środowisku lokalnym.

b) Ukazanie piękna ukrytego w historii regionu w którym żyją uczniowie,

c) Większe zaangażowanie uczniów w uczenie się

2. Zwiększenie właściwego wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Stosowane w szerszym zakresie programów i narzędzi technologii Web 2.0

3.Zwiększenia umiejętności społecznych, międzykulturowych i językowych, w tym w wymiarze europejskim.

a) Komunikowanie się uczniów i nauczycieli na różne sposoby,

b) Lepsze poznanie krajów partnerskich i Europy,

c) Porównywanie walorów środowisk lokalnych w Europie.

Działania projektowe

1.Szczegółowy wykaz działań i rezultatów znajduje się w załączniku.

2.Spotkania młodzieży ze szkół partnerskich (wymiana doświadczeń, integracja kulturowa, doskonalenie znajomości języka angielskiego i wiedzy historycznej).

3.Opracowanie produktów końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności lokalnej (uczniowie nieuczestniczący w projekcie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, lokalne władze, partnerzy zagraniczni itp.)

 

 Zasady rekrutacji do grupy projektowej

1.Czas rekrutacji: wrzesień 2013.

2.Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie

a) Motywacja ucznia do udziału w projekcie

b) Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji

3. Rodzice ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażą pisemną zgodę na udział swojego dziecka w projekcie, przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu oraz zgodę na publikację wizerunku dziecka

4.Uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu.

5.Kandydaci muszą posiadać odpowiedni poziom umiejętności z zakresu języka angielskiego, ocenę przynajmniej dobrą, gdyż językiem komunikacji jest język angielski.

Zasady rekrutacji do wyjazdów

1.Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:

a) Liczba i jakość wykonywanych w trakcie projektu zadań,

b) Frekwencja na zajęciach dodatkowych,

c) Terminowość realizacji zadań,

d) Nienaganne zachowanie,

e) Stopień znajomości języka angielskiego,

f) Gotowość do wyjechania i mieszkania w pojedynkę u rodziny zagranicznej.

2. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona rekrutacji uczniów biorących udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji projektu.

3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.

4. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.

5. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.

6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji.

 

Obowiązki uczestników projektu

Uczestnik zobowiązuje się:

a) Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w projekcie,

b) Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu i w zajęciach projektowych prowadzonych w ramach projektu (uczestnictwo w minimum 80% zajęć). Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione (choroba, zdarzenie losowe). W takim przypadku wyjaśnienie uczestnika potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do koordynatora do 7 dni od czasu powrotu ucznia do szkoły,

c) Terminowo wykonywać przydzielone w projekcie zadania,

d) Pracować nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego,

e) Dokumentować swoje działania poprzez zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane  z projektem, w tym przeprowadzać ewaluację uczestnictwa w projekcie,

f) Zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły,

g) W przypadku uczestnictwa w wyjeździe prowadzenie pisemnych i fotograficznych sprawozdań z wyjazdu.

 

Uprawnienia uczestników projektu

1.Uczestnicy uprawnieni są do:

a) Nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,

b) Udziału w wyjazdach do szkół partnerskich na zasadach określonych w punkcie ZASADY REKRUTACJI DO WYJAZDÓW oraz „Regulaminie wyjazdów.”

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1.Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

2.W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji.

 

Skreślenie z listy uczestników projektu

1. Obecność na zajęciach dodatkowych jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia limitu 20% nieobecności koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

1.Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2.W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

Aleksandra Ługiewicz– koordynator

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 20 guests online
Twoje IP: 3.92.91.54
 , 
Dziś: Jul 18, 2024